Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară: 2. “Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie: 2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Titlul proiectului: “Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Damboviţa

 

Nr Contract: POSDRU/91/2.2/S/64110

 

Prima pagină


Proiectul “Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii” îşi propune prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi menţinerea în sistemul de educaţie a elevilor aflaţi în situaţii de risc, în special a celor de etnie romă, a celor din mediul rural, a celor care provin din familii cu grad ridicat de săracie, precum şi a celor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate din cele doua judete, Dâmbovița și Ilfov, prin dezvoltarea şi implementarea de strategii, măsuri şi instrumente educaţionale specifice.


Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al Axei Prioritare 2, Domeniul Major de Intervenție 2.2. prin dezvoltarea și implementarea unor programe integrate de învățare formală și nonformală, adaptate nevoilor elevilor, cu efecte asupra învățării pe tot parcursul vieții (Școală după școală, consiliere pentru copii și familiile/tutorii lor, Ateliere de vară), în vederea menținerii copiilor în sistemul de educație. Atingerea obiectivelor propuse va conduce la dezvoltarea școlilor ca instituții responsabile, capabile să acționeze la nivel strategic și operațional, astfel încât să asigure un demers coerent al tuturor factorilor comunitari, în scopul menținerii elevilor în sistemul de învățământ, creșterii nivelului de educație, cu efecte asupra formării profesionale și creșterii ocupabilității.


Pe termen lung, grupul țintă va beneficia de diminuarea riscului de abandon școlar prin: consolidarea relației părinte/tutore-elev-școală, deprinderi de muncă intelectuală - premisă a capacității de învățare autonomă, creșterea interesului pentru învățare, dezvoltarea parteneriatului școală – comunitate prin crearea de rețele între școli și instituțiile locale, care să contribuie la prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii.


Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa


Număr de identificare al contractului: POSDRU/91/2.2./64110


Durata: 30 luni


Proiectul presupune implementare la nivel multi-regional cu o abordare transnaţională, iar dimensiunea teritorială acoperă atât mediul urban cât şi mediul rural.